Výběrové řízení na rezidenční místo 

13.05.2024

Ordinace Dětský lékař Bílovice s.r.o. , Svatopluka Čecha 173, Bílovice nad Svitavou, 66401, IČ 17123771 vyhlašuje: 

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Pediatrie

Počet míst: 1

Lhůta pro podání žádostí uchazeče na rezidenční místo je od 15.5.24 do 31.7.2024.

Místo podání: osobně v ordinaci Dětského lékaře Bílovice s.r.o., Svatopluka Čecha 173, Bílovice nad Svitavou, 66401 .

Přihlásit se mohou:

 • absolventi/tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • či lékaři/řky ve specializační přípravě

Zájemce o rezidenční místo doloží: 

 • přihlášku (1 list) a vyplněný osobní dotazník (2 listy) 
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců),
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti (VŠ diplom),
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • neověřenou kopii potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie,
 • přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe).

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení: 

 • odborná praxe, vzdělání a kvalifikace s váhou 35 bodů
 • komunikační dovednosti s váhou 25 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu a zájem o specializační obor s váhou 10 bodů
 • osobnostní předpoklady, zejména schopnost samostatného rozhodování a přístup k pacientům s váhou 10 bodů
 • jiné: PC gramotnost a jazykové znalosti s váhou 10 bodů
 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení s váhou 10 bodů

Způsob hodnocení uchazečů: 

 • Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.
 • Hodnocení vychází na základě kvantifikačního vyjádření dosažených bodů na hodnotící škále:
  • maximální počet bodů 100
  • akceptovatelný počet bodů v pásmu 60 až 90
  • průměrný počet bodů 50
  • podprůměrný počet bodů v pásmu 0 až 40

Kontakt pro případné dotazy:

MUDr. Kristina Otevřelová, e-mail: kristina.otevrel@detskylekarbilovice.cz

Telefon: 774 618 611, 731 114 259